I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЕКСПИРИЪНС БРАНДС” ЕООД , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ЧЛЕНОВЕ на клубната услуга за доставка на вино www.winewish.bg, наричан по-долу „ВИНО АБОНАМЕНТ”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „ЕКСПИРИЪНС БРАНДС” ЕООД
2. Дружеството „ЕКСПИРИЪНС БРАНДС” ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията
7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИНО АБОНАМЕНТА

Чл. 3. ВИНО АБОНАМЕНТ представлява електронна услуга за членове на клуба Wine Wish, достъпен на адрес в Интернет www.winewish.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ВИНО АБОНАМЕНТ стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация в клуба на ВИНО АБОНАМЕНТ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация, както и да поръчват членство за ВИНО АБОНАМЕНТ
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ВИНО АБОНАМЕНТ, достъпна в Интернет на адрес www.winewish.bg
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика като част от клуба на ВИНО АБОНАМЕНТ
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика чрез ВИНО АБОНАМЕНТА, съгласно поддържаните от ВИНО АБОНАМЕНТ начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика чрез ВИНО АБОНАМЕНТА.
6. Да преглеждат доставените продукти, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ВИНО АБОНАМЕНТ в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за участие в клуба на ВИНО АБОНАМЕНТ за услугите, предлагани от Доставчика чрез ВИНО АБОНАМЕНТА на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.winewish.bg.
2) По силата на сключения с Ползвателите договор за участие в клуба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика обявената на адреса на ВИНО АБОНАМЕНТ в Интернет цена за абонаменти планове, като в цената за включени всички упоменати допълващи дейност, например доставка в съответствие с условията, определени на сайта на ВИНО АБОНАМЕНТ и в настоящите общи условия.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Доставката на всички абонаментни планове е безплатна.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие с чл. 11 от Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при заявяване на членство.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИНО АБОНАМЕНТ

Чл. 7. (1) За да използва ВИНО АБОНАМЕНТ за сключване на договор за участие в клубната услуга ВИНО АБОНАМЕНТ, извършвана от Доставчика, Ползвателят следва задължително:
1. Да регистрира заявка в www.winewish.bg, като попълни всички идентификационни данни, изискуеми в момента на извършване на регистрацията като потребител на сайта;
2. С попълване на данните си и натискане на бутона „Заяви сега“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. След потвърждаването се създава профил на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в заявката си, в случай на промяна.
Чл. 8. (1) Ползвателите на ВИНО АБОНАМЕНТ задължително предоставят при регистрацията си свой адрес на електронна поща („Основен контактен електронен адрес”) за целите на комуникацията и размяната на електронни изявления с Доставчика.
(2) С приемането на настоящите Общи условия ползвателите дават изричното си предварително съгласие по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на потребителите посоченият от тях Основен контактен електронен адрес да бъде използван за комуникация и размяна на електронни изявления с Доставчика, включително в процеса на сключване и изпълнение на договорите за доставка на стоки, поръчани от ползвателя чрез ВИНО АБОНАМЕНТА Wine Wish.
(3) Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 3.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 9. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
Чл. 10. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ВИНО АБОНАМЕНТ, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
“СВЕТЪЛ ДЕН” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и обезпечава неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на абонаментните планове, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всеки план на сайта на ВИНО АБОНАМЕНТ.
(2) Цената на всеки план с включени всички данъци се определя от Доставчика в сайта на ВИНО АБОНАМЕНТ – www.winewish.bg.
(3) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(4) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ВИНО АБОНАМЕНТ преди сключването на договора за участие в клуба и заявяване на услугата.
(5) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ВИНО АБОНАМЕНТ.
(6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката.
Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените абонаментни планове.
Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за участие в клуба в срок 14 дни, считано от датата на изпращане на заявката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 се прилага само в случай, че не е започнала доставката на ВИНО АБОНАМЕНТ поради естеството на услугата за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя, както и стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 15. (2) В случай че потребителят и Доставчикът не са уговорили различен срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ВИНО АБОНАМЕНТ. Първоначалната дата на доставка се определя от Ползвателя посредством формата за активация на ВИНО АБОНАМЕНТ.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ВИНО АБОНАМЕНТ, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл.18. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.winewish.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Заглавие

Go to Top